Főoldal » Hírek » Gátlástalanul lopta meg az eszméletlenül fekvő sértettet a polgári férfi- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az öntu­dat­lan sér­tet­től elvet­te az értékeit.

2021. már­ci­us 30-án 13 óra körü­li idő­ben Pol­gá­ron a sér­tett és egy másik férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett, a vita odáig fajult, hogy a férfi két­szer arcul ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben elesett és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A bán­tal­ma­zó ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt eljá­rás folyik a Haj­dú­ná­ná­si Rendőrkapitányságon.

A cse­lek­ményt köve­tő­en rövid­del arra járt gya­lo­go­san a vád­lott, aki ész­re­vet­te a föl­dön fekvő esz­mé­let­len fér­fit. Oda­ment hozzá, átku­tat­ta a nad­rág­zse­be­it, majd elvet­te a nej­lon zacs­kó­ba cso­ma­golt 2.600 forint kész­pén­zét, öngyúj­tó­ját és több, a nevé­re kiál­lí­tott igazolványt.

Eköz­ben a sér­tett magá­hoz tért és a még jelen­lé­vő vád­lot­tól meg­kér­dez­te, hogy hol van­nak az ira­tai és a pénze, azon­ban a vád­lott nem vála­szolt, hanem gyor­san eltá­vo­zott a helyszínről.

A Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon lefoly­ta­tott eljá­rás során a vád­lot­tól lefog­lal­ták az öngyúj­tót és azt vissza­ad­ták a sér­tett­nek, ezál­tal a 2900 forint kár­ból 300 forint meg­té­rült. A vád­lott az ello­pott pénzt még aznap sze­szes ital­ra költötte.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság  tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és vele szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a sér­tett által a nyo­mo­zás során elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.