Főoldal » Hírek » Gazdasági befolyással üzérkedett – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség egy köve­te­lés­ke­ze­lő cég alkal­ma­zott­ja ellen emelt vádat, aki a vád sze­rint saját zseb­re akart dol­goz­ni, valót­la­nul állít­va, hogy el tudja érni egy tar­to­zás csökkentését.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott - egy 39 éves férfi - 2018-ban egy köve­te­lés­ke­ze­lés­sel fog­lal­ko­zó cég alkal­ma­zott­ja, ügy­in­té­ző­je volt. A fér­fi­hez került fel­adat­ként egy több mint 8,5 mil­lió forin­tos köve­te­lés érvé­nye­sí­té­sé­nek elő­ké­szí­té­se. A vád­lott azt ígér­te az adós­nak, hogy ha fizet neki fél­mil­lió forin­tot, akkor el tudja intéz­ni, a tar­to­zás össze­gé­ből akár mil­li­ós nagy­ság­rend­ben is elen­ged­jen a cég. Azt taná­csol­ta az ügy­fél­nek, nyújt­son be kér­vényt a tár­sa­ság­hoz és vál­lal­ta, hogy a dön­tés­re jogo­sult sze­mélyt befo­lyá­sol­va elin­té­zi, hogy a kér­vényt elfo­gad­ják. Az alkal­ma­zott­nak tény­le­ge­sen nem lett volna lehe­tő­sé­ge a tar­to­zás mér­sék­lé­sé­nek elin­té­zé­sé­re. A tar­to­zás fede­ze­té­ül egy ingat­la­non fenn­ál­ló jel­zá­log szol­gált. Az adós azt ter­vez­te, elad­ja az ingat­lant, és a vétel­ár­ból fize­ti ki a köve­te­lés­ke­ze­lő céget. A vád­lott, az ingat­lan­ra jelent­ke­ző eladót is meg­ke­res­te és neki is meg­tet­te a kor­rup­ci­ós aján­la­tát, fél­mil­lió forin­tot kért, hogy a tar­to­zás jelen­tős csök­ken­té­sét elér­je, s így több pénz marad­has­son az eladó­nál. Az adós és az eladó az aján­la­tot végül nem fogad­ta el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben gaz­da­sá­gi befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban  fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és tilt­sa el hatá­ro­zott időre pénz­ügyi szol­gál­ta­tás köré­be tar­to­zó fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyész­ség a vád­lott haszon­szer­zé­si cél­za­ta miatt arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben az elő­ző­e­ken túl pénz­bün­te­tést is.