Főoldal » Hírek » Gázpalackot robbantott a rendőrökre - fotóval - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A rend­őrök­re gáz­pa­lac­kot rob­ban­tó fér­fit a bíró­ság 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta. 

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék az 57 éves fér­fit hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, köz­ve­szély oko­zá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 15 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek ide­jén a csa­lád­já­val egy bor­so­di falu 4 laká­sos tár­sas­há­zá­ban élt. Házas­tár­sá­val - az ita­lo­zá­sai és fél­té­keny ter­mé­sze­te miatt - kap­cso­la­ta súlyo­san meg­rom­lott. 2019. év janu­ár­já­ban az asszonyt meg­ölés­sel fenye­get­ve  már a lakás­ba sem enged­te be, aki félel­mé­ben a fiá­val egy roko­nuk­nál töl­töt­te az éjsza­kát. Más­nap reg­gel a lakás­ba vissza­té­rő fele­sé­gé­re egy 80 cm-es nyél­lel ellá­tott fej­szé­vel támadt. A szer­szám nye­lé­vel nagy erő­vel  a  fejé­re súj­tott, miköz­ben azt kia­bál­ta: - „meg­öl­lek, meg­halsz!”. A nő a kezé­vel védte ki az ütést, de a férj még mene­kü­lés köz­ben is ököl­lel bán­tal­maz­ta. Pusz­tán a vélet­le­nen múlott, hogy súlyo­sabb sérü­lé­se­ket nem szenvedett.

A rend­őrö­ket az asszony szom­széd­ja hívta ki. Mivel a vád­lott bezár­kó­zott, a rend­őrök a pad­lá­son át men­tek be a laká­sá­ba. A férfi azon­ban elő­ál­lí­tá­sá­nak meg­hi­ú­sí­tá­sa cél­já­ból a kony­há­ban lévő gáz­tűz­hely­ről a 11,5 kg súlyú propán-bután gáz­pa­lac­kot lesze­rel­te, és a gázt elkezd­te kiára­mol­tat­ni. A gáz berob­ba­ná­sát még a palack köze­lé­ben elhe­lye­zett ágy­ne­mű, vala­mint az ágy meg­gyúj­tá­sá­val is siet­tet­te volna. A pad­lás­tér­be vissza­hú­zó­dó rend­őrö­ket trá­gár sza­vak­kal illet­te. A rob­ba­nás köz­vet­len veszé­lyét a rend­őrök a szom­széd­ban lakó asszony kime­ne­kí­té­sé­vel, vala­mint a lakás abla­ka­i­nak betö­ré­sé­vel és a bejá­ra­ti ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel pró­bál­ták mér­sé­kel­ni. Mialatt a ház­tól távo­lod­tak, a gáz­pa­lack fel­rob­bant. Az idő­köz­ben riasz­tott tűz­ol­tók a rob­ba­nás és tűz követ­kez­té­ben égési sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, az esz­mé­let­len vád­lot­tat biz­ton­ság­ba helyezték.

A rob­ba­nás az intéz­ke­dő rend­őrök és a szom­széd­asszony éle­tét egy­aránt veszé­lyez­tet­te. Alkal­mas volt arra is, hogy a válasz­fa­lak kidön­té­sé­vel és a szom­széd lakás­ban tárolt 6 gáz­pa­lack fel­rob­ba­ná­sá­val köz­ve­széllyel járó rom­bo­ló hatást  idéz­zen elő. A válasz­fa­lak és a tető­szer­ke­zet súlyos ron­gá­ló­dá­sa kizá­ró­lag a haté­kony rend­őri meg­elő­ző intéz­ke­dé­sek miatt maradt el.

A megyei főügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés  súlyo­sí­tá­sa, a  vád­lott és védő­je eny­hí­tés végett jelen­tett be fellebbezést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a hely­szí­nen intéz­ke­dő rend­őrök, vala­mint a szom­széd­ban élő asszony éle­tét a rob­ban­tás által kivál­tott rom­bo­lás mel­lett tűz­ha­lál is fenye­get­te, amely külö­nö­sen kegyet­len elkö­ve­té­si mód. Az egyéb­ként koráb­ban testi épség elle­ni bűn­tett kísér­le­te, zak­la­tás és garáz­da­ság miatt egy­aránt elítélt fér­fi­val szem­ben a tör­vény szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sa indo­kolt. Kirí­vó gát­lás­ta­lan­sá­gá­val szá­mos embe­ri éle­tet köz­vet­le­nül veszé­lyez­te­tett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a „külö­nös kegyet­len­ség­gel” elkö­ve­tés minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett a fegy­ház­bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.