Főoldal » Hírek » Gázszivárgást okozott a besurranó tolvaj - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Koráb­bi sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dult az a férfi, aki a vád sze­rint a fel­té­te­les sza­bad­ság ideje alatt öt hely­re is besur­rant lopni. Az egyik hely­ről bank­kár­tyát is lopott, ami­vel kész­pénz­hez jutott, egy másik helyen elhaj­lí­tot­ta a gáz­csö­vet, gáz­szi­vár­gást idéz­ve elő ezzel.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a férfi a győri ingat­la­nok­ba a kapu­kat kife­szít­ve, benyom­va, a laka­tot letör­ve, ille­tő­leg az abla­kon keresz­tül jutott be. Lopott réz­ká­belt, kerék­párt, kész­pénzt, éksze­re­ket, ira­to­kat, bank­kár­tyát, össze­sen csak­nem 850.000 forint érték­ben. A bank­kár­tyá­val a sér­tett bank­szám­lá­já­ról 150.000 forint kész­pénzt is leemelt. Ahol autó­kul­csot talált, ott az autót is átkutatta.

Az egyik tár­sas­ház­ról meg­pró­bál­ta lefe­szí­te­ni a nyo­más alatt lévő gáz­csö­vet, ami elhaj­lott, és mivel a csat­la­ko­zó eleme meg­sé­rült, ömle­ni kez­dett belő­le a gáz. Rob­ba­nás azért nem követ­ke­zett be, mert az éppen ott­hon tar­tóz­ko­dó sér­tett érez­te a gáz­sza­got és elzár­ta a gázcsapot.

A letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit az ügyész­ség hét bűn­cse­lek­ménnyel, köz­ve­szély­oko­zás­sal, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás­sal, és öt rend­be­li lopás­sal vádol­ja. Vele szem­ben 11 évet meg­ha­la­dó tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zást a vád­lot­tal szem­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.

Fel­jegy­zés kame­ra­fel­vé­tel elemzésről
Fel­jegy­zés kame­ra­fel­vé­tel elemzésről