Főoldal » Hírek » Gázt vezetett a lakásába az idős férfi- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély oko­zá­sá­nak kísér­le­te miatt emelt vádat egy idős fér­fi­val szem­ben, aki a kony­hai gáz­tűz­hely­ből föld­gázt enge­dett a laká­sá­ba Sopronban.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 74 éves férfi – téve­sen - mér­ge­ző­nek gon­dol­ta a föld­gázt, ezért enged­te a laká­sá­nak szo­bá­já­ba úgy, hogy azt a gáz­tűz­hely gáz­ve­ze­té­ké­re fel­sze­relt mosó­gép­cső­vel vezet­te el.

A gáz a leve­gő­vel keve­red­ve rob­ba­nó­ké­pes ele­gyet alko­tott, melyet egy elekt­ro­mos szik­ra bár­mi­kor berob­bant­ha­tott volna. Rob­ba­nás ese­tén a ledő­lő falak a szom­szé­dos épü­le­te­ket is káro­sít­hat­ták volna, a kirob­ba­nó nyí­lás­zá­rók és a lerob­ba­nó tető­szer­ke­zet a közel­ben tar­tóz­ko­dó­kat élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sít­het­te volna.

A gáz­öm­lést végül a férfi egyik hoz­zá­tar­to­zó­ja ész­lel­te, aki elzár­ta a gáz­csa­pot és a men­tés érde­ké­ben intézkedett.

A vád­lot­tal szem­ben a cse­lek­mény miatt két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kiszab­ha­tó ki.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.