Főoldal » Hírek » Gépkocsival a HÉV-nek ütközött - fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a gép­ko­csi­já­val össze­üt­kö­zött a Gödöl­lői HÉV vona­lán köz­le­ke­dő vonattal.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 júli­u­sá­nak egyik dél­után­ján gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett Csö­mö­rön. Az autó­ban három utasa is ült. Az út során át kel­lett haj­ta­nia a Major út és a Vasút sor keresz­te­ző­dé­sé­ben talál­ha­tó HÉV- átjárón.

A hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­ző elkö­ve­tő a Major útról jobb­ra beka­nya­rod­va a HÉV-átjáróba haj­tott. Ekkor figyel­met­len­sé­ge miatt egy­ál­ta­lán nem vette észre, hogy az átjá­rót biz­to­sí­tó lámpa már tilos jel­zést adott. Emi­att a férfi az autó­val féke­zés nél­kül az arra hala­dó HÉV sze­rel­vény elé haj­tott. A HÉV veze­tő­je ezt azon­nal ész­lel­te és féke­zés­be kez­dett, de az ütkö­zést nem tudta már elkerülni.

A két jármű ütkö­zé­se után a las­su­ló sze­rel­vény még több méte­ren keresz­tül tolta az autót, amely végül bele­akadt a gya­lo­go­sok átke­lé­sét biz­to­sí­tó kor­lát­ba. Ezután a gép­ko­csi levált a sze­rel­vény­ről és egy for­ga­lom­biz­to­sí­tó beren­de­zést is kidöntött.

A HÉV csak  az ütkö­zés helyé­től majd 50 méter­nyi­re tudott végül megállni.

A gép­ko­csi mind­há­rom utasa és az elkö­ve­tő is meg­sé­rült a bal­eset­ben. A HÉV sze­rel­vény­ben illet­ve a vas­úti beren­de­zé­sek­ben közel más­fél mil­lió forin­tos kár kelet­ke­zett és majd­nem három óráig meg­állt ezen a vona­lon a közlekedés.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben a jármű veze­tő­je ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni gon­dat­lan vét­ség és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A képek a cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.