Főoldal » Hírek » Gépkocsival hajtott haragosának - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki szó­ra­ko­zás köz­ben vitá­ba keve­re­dett egy isme­rő­sé­vel, majd bosszú­ból gép­ko­csi­val úgy szo­rí­tot­ta fal­hoz a sér­tet­tet, hogy az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 27 éves vád­lott 2022. május 14-ére vir­ra­dó­an Kál­ló­sem­jén­ben egy házi­bu­li­ban vett részt, ahol leré­sze­ge­dett, majd vitá­ba keve­re­dett a szin­tén ittas sér­tet­tel. Dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, ezért a házi­gaz­da közöl­te, hogy vége a mulat­ság­nak, min­den­ki men­jen haza.

A vád­lott a haj­na­li órák­ban az édes­any­ját hívta, hogy vigye őt haza gép­ko­csi­val. A vád­lott édes­any­ja meg is érke­zett az autó­val, amellyel a kapu­be­já­rón állt meg. A nő a motort járva hagy­ta, majd kiszállt és rágyúj­tott. Ezt hasz­nál­ta ki a vád­lott, aki beült a volán mögé, sebes­ség­be tette a jár­mű­vet, majd azt kia­bál­ta, hogy „most meg­halsz”, és nagy len­dü­let­tel a gép­ko­csi előtt álló sér­tett­nek haj­tott. A lakó­ház udva­rán elütöt­te a sér­tet­tet, aki meg­pró­bált fel­áll­ni, azon­ban a vád­lott újra nagy gázt adva, a lakó­ház falá­hoz szo­rí­tot­ta a sér­tet­tet, majd elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett­nél lég­mell ala­kult ki, zúzó­dott a tüde­je, eltört több bor­dá­ja és egyéb sérü­lé­se­ket is szen­ve­dett, főként a mell­ka­sán, ame­lyek élet­ve­széllyel jár­tak, éle­tét csak a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

 

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a vár­me­gyei főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­je abban az eset­ben, ha beis­me­rő val­lo­mást tesz és nem kéri a tár­gya­lás megtartását.

Az ügy­ben íté­le­tet a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék fog hozni.