Főoldal » Hírek » Gimnazisták jártak a Legfőbb Ügyészségen

Min­dig öröm, ha érdek­lő­dő fia­ta­lo­kat lát­ha­tunk ven­dé­gül és szak­mánk­ról beszél­he­tünk nekik. A Baár-Madas Refor­má­tus Gim­ná­zi­um diák­ja­it a Leg­főbb Ügyész­sé­gen fogad­tuk, a „Szak­mák élő­ben” prog­ram kere­té­ben. A jó han­gu­la­tú láto­ga­tá­son az ügyé­szi mun­ká­val ismer­ked­het­tek meg.

Remél­jük, hogy a láto­ga­tás segí­tett annak meg­ér­té­sé­ben, hogy mivel fog­lal­ko­zik az ügyész­ség, és bízunk benne, hogy lesz köz­tük, aki­nek a pálya­vá­lasz­tás­kor eszé­be jut ez a hiva­tás. Köszön­jük a látogatást!