Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » ,,Gombával” fizetett a ,,fű” tárolásáért az egyik díler a másiknak – korábbi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két buda­pes­ti kábítószer-kereskedővel szem­ben, akik egy­más viszont­el­adói is voltak.

A vád­irat sze­rint egy 37 éves férfi több­fé­le kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett Buda­pes­ten, mind­emel­lett viszont­el­adói kap­cso­lat­ban állt egy ugyan­csak ilyen tevé­keny­sé­get foly­ta­tó 42 éves fér­fi­val. A 37 éves fér­fi­nél egy rend­őr­sé­gi intéz­ke­dés során mari­hu­á­nát, hasis­gyan­tát, un. gom­bát, koka­int és amfe­ta­mint, vala­mint több mint 70 darab simí­tó­zá­ras nej­lon tasa­kot, egy mér­le­get, vala­mint az érté­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó forin­tot és euró-t talál­tak. A férfi VII. kerü­le­ti laká­sán tar­tott kuta­tás során továb­bi kábí­tó­szer, növé­nyi őrlő és nagy mennyi­sé­gű műanyag zacs­kó is előkerült.

A férfi a kábí­tó­sze­rek közül a mari­hu­á­nát egy szin­tén erzsé­bet­vá­ro­si díler­tár­sá­tól sze­rez­te be, azon­ban olyan is volt, hogy ő adott el a másik keres­ke­dő­nek. Az elfo­gá­sát meg­elő­ző napon a 37 éves férfi egy nagyobb adag mari­hu­á­nát adott át táro­lás­ra 42 éves tár­sá­nak, ame­lyért fizet­sé­gül un. gom­bát adott. Az idő­sebb férfi laká­sá­ban eze­ket is meg­ta­lál­ták, 600 ezer forint­tal együtt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fit – a 37 évest jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett – kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ég a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ítél­je a fia­ta­labb vád­lot­tat fegyház-, idő­sebb tár­sát bör­tön­bün­te­tés­re, illet­ve tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a tőlük lefog­lalt pénz­re ren­del­jen el vagyonelkobzást.

A 37 éves férfi jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A kábí­tó­szer keres­ke­del­mét a tör­vény 2 évtől 8 évig, míg – minő­sí­tett eset­ben - jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer ese­tén 5 évtől 20 évig, vagy akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az ügy­ben koráb­ban kiadott, vide­ót és fotó­kat is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/drogdiler-lakasaban-kutato-rendoroktol-akart