Főoldal » Hírek » Gondatlanságból okozott halálos tüzet a beteg egy budapesti kórház kórtermében - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy ötve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki 2021 ápri­li­sá­ban, öngyúj­tó­val oko­zott tüzet az egyik fővá­ro­si kór­ház két­ágyas kór­ter­mé­ben, amely­nek követ­kez­té­ben egy het­ve­nes éve­i­ben járó, ágy­hoz kötött beteg­tár­sa olyan súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy rövid időn belül éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat 2021. ápri­lis 1-jén szál­lí­tot­ták be az egyik buda­pes­ti kór­ház­ba, ahol koro­na­fer­tő­zés miatt a COVID Osz­tá­lyon helyez­ték el egy két­ágyas kór­te­rem­ben. A mel­let­te lévő beteg­ágyon feküdt egy het­ve­nes éve­i­ben járó férfi, aki egész­sé­gi álla­po­ta miatt a moz­gá­sá­ban kor­lá­toz­va volt, beszél­ni sem tudott, és - a vád­lott­hoz hason­ló­an - oxi­gén­tá­mo­ga­tás­ban részesült.

A vád­lott ebben az idő­ben dohá­nyos volt, ciga­ret­tát és öngyúj­tót is tar­tott magá­nál.  A vád­be­li napon, 2021. ápri­lis 6-án a vád­lott kora reg­gel, az ágyán ülve elő­vet­te és meg­gyúj­tot­ta az öngyúj­tó­ját, amely­nek hatá­sá­ra meg­gyul­ladt az ágy­ne­mű­je, ami­kor ezt ész­lel­te - 2-3 perc eltel­té­vel - , han­go­san segít­sé­gért kez­dett kiál­ta­ni. A szak­ápo­lók meg­hal­lot­ták a kia­bá­lást és nyom­ban oda­fu­tot­tak a kór­te­rem­hez, meg­kezd­ték a tűz oltá­sát, vala­mint az osz­tá­lyon fekvő bete­gek kime­ne­kí­té­sét és segít­sé­get hív­tak. A vád­lot­tat az egyik ápoló lerán­tot­ta a föld­re, aki ezután magá­tól kikú­szott a folyosóra.

A kór­te­rem­ben a gyors tűz­fej­lő­dés miatt a lán­gok átter­jed­tek az egyes beren­de­zé­si tár­gyak­ra. Az ápo­lók a sér­tett - égő ágy mögött elhe­lyez­ke­dő - ágyát a kór­te­rem­ből nem tud­ták kitol­ni, és a sér­tet­tet sem tud­ták kihoz­ni, ezért egy újabb kézi tűz­ol­tó készü­lék­kel igye­kez­tek a lán­go­kat megfékezni.

A hely­szín­re riasz­tott rend­őrök rövid időn belül meg­ér­kez­tek, majd két rend­őr beha­tolt a még égő kór­te­rem­be, az ágyá­ban fekvő sér­tet­tet a kar­juk­ba emel­ve kihoz­ták és átad­ták a men­tők­nek, a kiér­ke­ző tűz­ol­tók pedig a tüzet elol­tot­ták. A súlyos égési sérü­lé­se­ket elszen­ve­dett sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol az azon­na­li és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re pár órán belül éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott maga is súlyos égési sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rend­őrök­nek és ápo­lók­nak a kelet­ke­zett tűz miatt össze­sen 36 bete­get kel­lett biz­ton­sá­gos hely­re mene­kí­te­ni­ük, a kór­te­rem beren­de­zé­si tár­gya­i­ban és esz­kö­ze­i­ben pedig több mint 15 mil­lió Ft kár keletkezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A fotók a rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.