Főoldal » Hírek » Gondatlanul járt el a mezőgazdasági vontató vezetője - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 35 éves férfi ellen.

A vád­lott kb. 17 éve ren­del­ke­zik érvé­nyes jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel, több­fé­le jár­mű­ka­te­gó­ri­á­ra. 2020. szep­tem­ber 15. nap­ján dél­után 5 óra körül Tolna megyé­ben, Tol­na­né­me­di köze­lé­ben, egy lakott terü­le­ten kívü­li útsza­ka­szon vezet­te a tulaj­do­ná­ban lévő jár­mű­sze­rel­vényt, mely egy mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tó­ból és egy pót­ko­csi­ból állt. A vas­úti átjá­ró­hoz érve az átjá­rót biz­to­sí­tó fény­so­rom­pó sza­bad jel­zé­sé­re az átjá­ró­ba hajtott.

Mivel a vád­lott a pót­ko­csi füg­gesz­tő művét a von­ta­tást meg­elő­ző­en nem meg­fe­le­lő­en rög­zí­tet­te, ezért a vas­úti átjá­ró­ban tör­té­nő átha­la­dá­sa során a pót­ko­csi a nem a tech­no­ló­gi­ai uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő rög­zí­tés miatt a vonó­jár­mű­ről leakadt, a vonó­jár­mű és a von­tat­mány közöt­ti kap­cso­lat meg­sza­kadt, és a pót­ko­csi a síne­ken befé­ke­ződ­ve megállt.

A vád­lott ezt ész­lel­ve meg­pró­bál­ta a mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tó­val a pót­ko­csit a vas­úti sínek­ről letol­ni, azon­ban ez ered­mény­re nem veze­tett. Ezért a Pin­ce­hely irá­nyá­ból érke­ző vonat­sze­rel­vény hang­jel­zés adá­sát és vész­fé­ke­zést köve­tő­en a pót­ko­csi­nak ütkö­zött. A moz­dony a részé­re az adott vas­úti pálya­sza­ka­szon meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­gen belü­li sebes­ség­gel közlekedett.

A vas­úti jár­mű­sze­rel­vé­nyen a bal­eset bekö­vet­kez­te­kor a vas­úti sze­mély­zet­tel együtt. kb. 140 utas tartózkodott.

A bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a moz­dony­ban és a pót­ko­csi­ban anya­gi kár keletkezett.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint, aki a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vesz, köte­les úgy köz­le­ked­ni, hogy a személy- és vagyon­biz­ton­sá­got ne veszé­lyez­tes­se, máso­kat a köz­le­ke­dé­sük­ben indo­ko­lat­la­nul ne aka­dá­lyoz­zon és ne zavarjon.

Az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za az eljá­rás­ra hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Tamá­si Járásbíróságnál.