Főoldal » Hírek » Gondozottjait fosztotta ki az ápoló - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat sike­res fel­de­rí­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben, a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves nővel és férfi tár­sá­val szem­ben, akik a nő gon­do­zá­sá­ra bízott idős­ko­rú nőt, vala­mint annak szin­tén ellá­tás­ra szo­ru­ló fiát fosz­tot­ták ki.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő 2021 nya­rá­tól, házi idős gon­do­zás­sal fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten, amely­nek kere­té­ben egy 91 éves nőről, és annak 65 éves, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott fiá­ról is gon­dos­ko­dott. A vád­lott heti egy alka­lom­mal taka­rí­tott a sér­tet­tek V. kerü­le­ti laká­sá­ban, vala­mint az ellá­tá­suk­ban is segéd­ke­zett. A vád­lott és a sér­tet­tek között egy idő után bizal­mi viszony ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott tudo­má­sá­ra jutott, hogy az idős nő és fia nagyobb össze­gű kész­pénzt tart a lakásban.

A nő ekkor már hosszabb ideje szo­ros bizal­mi kap­cso­lat­ban állt tár­sá­val, egy 48 éves fér­fi­val, aki meg­kér­te őt arra, hogy lopja el a sér­tet­tek pén­zét. A nő ezt köve­tő­en 2022. április-június között rend­sze­re­sen, nyolc külön­bö­ző alka­lom­mal, össze­sen 315.000 forin­tot vett el a sér­tet­tek­től. A pénz­ből tet­ten­érés­sel 40.000 forint térült meg, a többi pénzt a vád­lot­tak közö­sen elköl­töt­ték, vagy meg­osz­tot­ták egy­más között.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket - a fér­fit, mint fel­buj­tót - 2 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tést, vala­mint pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vádiratban.

A fel­vé­telt a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat készítette.