Főoldal » Hírek » Grúz embercsempész a rács mögött - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy grúz ember­csem­pész letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 46 éves férfi 2023. feb­ru­ár 3-án, délutá,n a köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott Karancs­la­puj­tőn egy magyar rend­szá­mú gép­ko­csi veze­tő­je­ként. Miu­tán meg­győ­ző­dött arról, hogy a bal­eset­ben érin­tett másik gép­jár­mű veze­tő­je és utasa nem sérült meg, és tuda­to­sult benne, hogy rend­őri intéz­ke­dés­re szá­mít­hat, a gép­ko­csi­ja rak­te­rét kinyi­tot­ta, és abból kien­ge­dett leg­alább öt sze­mélyt, akik a bal­eset hely­szí­né­ről gya­lo­go­san eltávoztak.

Utóbb meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az ira­tok nél­kü­li uta­so­kat a grúz férfi Magyar­or­szág déli hatá­rá­tól Szlo­vá­ki­á­ba kíván­ta szál­lí­ta­ni, azaz segít­sé­get nyúj­tott nekik az állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­sé­hez, ezért a rend­őr­ség őri­zet­be vette és ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, majd elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatására.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a rend­őri elő­ter­jesz­tést meg­ala­po­zott­nak tart­va indít­ványt tett a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­hoz a férfi letar­tóz­ta­tá­sa iránt, a bíró­ság pedig a szö­kés veszé­lye miatt az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elren­del­te a kényszerintézkedést.