Főoldal » Archív » Gumilövedékes fegyverrel rabolt az autókereskedésben – vádemelés

Egy gumi­lö­ve­dé­kes revol­ver­rel sze­rez­te meg egy beosz­tott pénz­tár­cá­ját, majd több sér­tet­tet is meg­fosz­tott sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól; a kerü­le­ti ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 51 éves férfi 2018 janu­ár­já­ban elha­tá­roz­ta, hogy meg­él­he­té­sé­hez rab­lás­sal sze­rez pénzt. Ennek érde­ké­ben a férfi 2018. janu­ár 5-én bement a XVIIII. kerü­let, Üllői úton talál­ha­tó autó­ke­res­ke­dés­be, ahová egy gumi­lö­ve­dé­kes for­gó­pisz­tolyt, illet­ve gyors­kö­tö­zőt is magá­val vitt. A vád­lott a pisz­tolyt a keres­ke­dés­ben dol­go­zó fér­fi­ra tar­tot­ta, és meg­kér­dez­te, mennyi pénz van a széf­ben. A sér­tett azt vála­szol­ta, hogy az üzlet­ben nincs széf, csak a saját kész­pén­ze, így a rabló ennek az átadá­sát köve­tel­te. A dol­go­zó oda is adta a pénz­tár­cá­ját, benne több tíz­ezer forint­tal, ame­lyet a vád­lott eltett.

Ezt köve­tő­en a férfi a szom­szé­dos helyi­ség­ben a föld­re hasal­tat­ta az alkal­ma­zot­tat, és a nála levő gyors­kö­tö­ző­vel hátra kötöt­te a keze­it, majd meg­kí­sé­rel­te elven­ni gép­ko­csi­já­nak a kul­csát. A vád­lot­tat ebben meg­za­var­ta a sér­tett hely­szín­re érke­ző két – köz­tük egy kis­ko­rú – hoz­zá­tar­to­zó­ja. Az 51 éves férfi a hoz­zá­tar­to­zó­kat is arra kény­sze­rí­tet­te, hogy feküd­je­nek a föld­re, majd a for­gó­pisz­tollyal legye­ző moz­du­la­to­kat téve távo­zott, miköz­ben szó­ban is meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket, hogy ne hagy­ják el a helyiséget.

A nyo­mo­zók a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve azo­no­sí­tot­ták és 2018 már­ci­u­sá­ban elfog­ták a vádlottat.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és három rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ese­té­ben a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – 20 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.