Főoldal » Hírek » Gyakorlatlan, fiatal sofőr okozott halálos balesetet Debrecenben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a főút­ra tör­té­nő fel­haj­tás során ütkö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi­val, amely áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba és össze­üt­kö­zött egy har­ma­dik jár­mű­vel

 A vád­lott egy­éves jogo­sít­vánnyal ren­del­ke­zett, ami­kor 2019. augusz­tus 28-án dél körül egye­dül autó­zott Deb­re­cen kül­te­rü­le­tén. Egy üzem­anyag­töl­tő állo­más szer­víz­út­já­ról szán­dé­ko­zott a két­szer két sávos 35-ös számú főút­ra fel­haj­ta­ni.

Ter­mé­sze­tes fény­vi­szo­nyok és ide­á­lis idő­já­rá­si körül­mé­nyek vol­tak. A vád­lott meg­állt a STOP táb­lá­nál, mielőtt fel­haj­tott az útra, majd azért, hogy fel tudja mérni a for­gal­mi hely­ze­tet, behaj­tott a főút külső for­gal­mi sáv­já­ba. Az ekkor oda­ér­ke­ző sze­mély­au­tó veze­tő­je ész­lel­ve a vád­lott balra kanya­ro­dá­si szán­dé­kát las­sí­tott, majd fény­jel­zés­sel lemon­dott az elsőbb­sé­gi jogá­ról. A vád­lott ezután nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge és tapasz­ta­lat­lan­sá­ga foly­tán meg­kezd­te a balra kanya­ro­dást, de köz­ben nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a főúton bal­ról, a belső for­gal­mi sáv­ban köz­le­ke­dő autó részé­re, így azzal össze­üt­kö­zött. A sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal oldal­ra, ahol neki­üt­kö­zött az ott sza­bá­lyo­san hala­dó gép­ko­csi ele­jé­nek. Ez utób­bi gép­jár­mű az ütkö­zés után a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott.

A bal­eset­tel érin­tett har­ma­dik sze­mély­au­tó­ban utas­ként tar­tóz­ko­dó sér­tett test­szer­te olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meg­halt.

A sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő két gép­jár­mű veze­tő­je és uta­sai 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa okoz­ta a bal­ese­tet és ami­att követ­ke­zett be a sér­tett halá­la.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­irat a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is tar­tal­maz indít­ványt arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.