Főoldal » Archív » Gyakorlatlan sofőr okozott balesetet, édesanyja súlyosan megsérült

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon az ellen a haj­dú­szo­bosz­lói nő ellen, aki nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge és gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt oko­zott bal­ese­tet, amely­ben az édes­any­ja súlyo­san megsérült.

A vád­lott 2014. óta ren­del­ke­zik jogo­sít­vánnyal, azon­ban a bal­eset során veze­tett gép­jár­mű­vel addig csu­pán 110 km tett meg, így kel­lő­en nem ismer­te az autó sajátosságait.

2017. szep­tem­ber 25-én dél körül ide­á­lis idő­já­rá­si, út- és fény­vi­szo­nyok mel­lett indult el sze­mély­gép­ko­csi­val Kaba irá­nyá­ba a 4. számú főúton. Az autó­ban a jobb olda­li első ülé­sen uta­zott az édesanyja.

A vád­lott az Ebes és a Kaba közöt­ti útsza­ka­szon nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán lehaj­tott az útpad­ká­ra, majd féke­zés­sel ellen­kor­mány­zott, ami­től az autó kereszt­be for­dult, és átsod­ró­dott a szem­köz­ti for­gal­mi sáv pad­ká­já­ra. Az ekkor már irá­nyít­ha­tat­lan­ná vált jármű ott egy köz­le­ke­dé­si táb­lá­nak csa­pó­dott, ami­től az autó két­szer oldal­irány­ban átfor­dult a tete­jén, majd a kere­ke­in megállt.

A bal­eset során a vád­lott édes­any­ja 8 napon túl gyó­gyu­ló agy­zú­zó­dást, továb­bá egyéb zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A haj­dú­szo­bosz­lói nő KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val oko­za­ti össze­füg­gés­ben jött létre a bal­eset, és annak ered­mé­nye­ként a sérü­lé­sek, ezért az ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt elle­ne vádat, vád­ira­tá­ban vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.