Főoldal » Hírek » Gyakran sértegetik a rendőröket Hajdú-Bihar Vármegyében - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Hajdú-Bihar Vár­me­gye terü­le­tén elsza­po­rod­tak az intéz­ke­dő rend­őrök­kel szem­ben elkö­ve­tett becsü­let­sér­té­sek, a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket nem csak magyar nyel­ven szidalmazták.

Az utób­bi idő­szak­ban a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség több olyan ügy­ben is vádat emelt, melyek­ben a rend­fenn­tar­tó­kat érte szó­be­li sére­lem. Az ese­tek túl­nyo­mó több­sé­gé­ben azok, akik­kel szem­ben intéz­ked­tek, ittas álla­pot­ban vol­tak és gyak­ran pusz­tán az intéz­ke­dés ténye miatt kel­tek ki maguk­ból és szid­ták trá­gár sza­vak­kal a rendőröket.

Egy 2023. ápri­li­sá­ban benyúj­tott vád­irat­ban a járá­si ügyész­ég román állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen emelt vádat. Vele szem­ben azért intéz­ked­tek a jár­őrök, mert a moz­gás­kor­lá­to­zot­tak szá­má­ra fenn­tar­tott par­ko­ló­he­lyen vára­ko­zott autó­já­val. A férfi előbb ango­lul, majd magya­rul is szi­dal­maz­ta a sértetteket.

A becsü­let­sér­tés vét­sé­ge egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. A gya­kor­lat­ban akkor szab­ha­tó ki ennél eny­hébb szank­ció, jel­lem­ző­en pénz­bün­te­tés, vagy köz­ér­de­kű munka bün­te­tés, ha a tet­tes bün­tet­len előéletű.

A hatá­lyos bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zés értel­mé­ben a rend­őrök szol­gá­la­tuk ideje alatt, mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­gük tel­je­sí­té­se során hiva­ta­los sze­mély­nek minősülnek.

A fenti ügy­ben a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a román férfi ellen 2 rend­be­li a sér­tett mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sá­val össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.