Főoldal » Hírek » Gyalogátkelőhelyen rúgta ki az áldozata lábát - videóval - Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két bün­tet­len fér­fi­val szem­ben. Egyi­kük pén­zét köve­tel­te verés­sel fenye­get­ve a sér­tet­től, míg a fia a zeb­rán verte meg az áldo­za­tát, utób­bit tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők - apa és fia - 2020. júli­us 28-án gép­ko­csi­val halad­tak Orosz­lá­nyon, ami­kor az apa meg­lát­ta a gya­log­ló, neki pénz­zel tar­to­zó sér­tet­tet. A bódult álla­pot­ban veze­tő apa meg­állt, kiszállt a kocsi­ból, oda­ment a sér­tett­hez, aki­től pén­zét köve­tel­te. A férfi meg­fog­ta a sér­tett kezét, húzni kezd­te, miköz­ben verés­sel fenye­get­te, hogy a köve­te­lé­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon. A sér­tett el akart menni onnan, az apa azon­ban köz­vet­le­nül mellé lépett, ismét verés­sel fenye­get­te, felé moz­dult, mire sér­tett attól való félel­mé­ben, hogy őt meg­üti az elkö­ve­tő, egy­szer fejen ütöt­te. Ezután a férfi a föld­re rán­tot­ta a sér­tet­tet, vele ott dula­ko­dott. A sér­tett letol­ta magá­ról a fér­fit, fel­állt, majd elin­dult az út túl­ol­da­la felé.

A fia nem tudott a köve­te­lés­ről, csak azt látta, hogy a sér­tett letol­ja magá­ról az apját. Ekkor ő is kiszállt a gép­ko­csi­ból, és elin­dult a sér­tett felé. A fia­ta­labb elkö­ve­tő elől a sér­tett hát­rált, mene­kü­lé­se során üldö­ző­je a zeb­rán a lábát kirúg­ta, és ököl­lel több­ször meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás köz­ben sér­tett több­ször segít­sé­gért kiáltott.

A bán­tal­ma­zást a férfi egy járó­ke­lő fel­hí­vá­sá­ra hagy­ta abba. A gyalogos-átkelőhelyen kiesett a sér­tett zse­bé­ből a 34.000 forint érté­kű tele­fon­ja, amit táma­dó­ja fel­vett, és az úttest túl­ol­da­lá­ra átdo­bott, emi­att az összetörött.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az apá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki, a sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­re ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, míg a fiá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.