Főoldal » Hírek » Gyaloglás helyett elvettek egy autót a fiatal vádlottak – rendőrségi fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy vámosp­ér­csi ház udva­rá­ról elvett autó­val közlekedtek.

Az isme­rő­si kap­cso­lat­ban álló vád­lot­tak 2020. szep­tem­ber 16-ára vir­ra­dó éjjel Vámosp­ércs terü­le­tén tar­tóz­kod­tak. A leg­idő­sebb, 21 éves vád­lott rábír­ta a tár­sa­sá­gá­ban lévő 20, ille­tő­leg 16 éves fér­fi­a­kat, hogy keres­se­nek egy autót a tele­pü­lé­sen és azzal men­je­nek Nyír­lu­gos­ra. Az idő­sebb vád­lott nem tudott arról, hogy fia­tal isme­rő­sük még nem nagykorú.

A vád­lot­tak meg­je­len­tek a sér­tett vámosp­ér­csi házá­nál, ami­nek udva­rá­ra a leg­idő­sebb férfi a be nem zárt kapun keresz­tül bement és az ott leál­lí­tott, lejárt műsza­ki érvé­nyes­sé­gű sze­mély­au­tót kitol­ta az utcá­ra. A közel­ben figye­lő tár­sai segí­tet­tek messzebb tolni a jár­mű­vet, mert nem akar­tak a motor bein­dí­tá­sá­val zajt kelteni.

A sér­tett házá­tól eltá­vo­lod­va a három férfi beült az autó­ba, azt a leg­idő­sebb vád­lott a benne hagyott kulccsal bein­dí­tot­ta, majd Nyír­lu­gos irá­nyá­ba köz­le­ked­tek. A fér­fi­ak a jog­ta­la­nul hasz­nált autót egy erdő­ben akar­ták hagy­ni, de egy föld­úton elakad­tak, ezért a jár­mű­ből kiszáll­tak és azt hátrahagyták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te, a több­szö­rös vissza­eső leg­idő­sebb vád­lot­tal szem­ben továb­bá magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a leg­idő­sebb fér­fit vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re, a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je, har­ma­dik tár­su­kat pedig intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­lot­tak beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogukról. 

A Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Vámosp­ér­csi Rend­őr­őr­se által a hát­ra­ha­gyott jár­mű­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-gyanu-szerint-nem-akartak-gyalogolni-ezert