Főoldal » Hírek » Gyalogosgázolás a zebrán – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us végén a reg­ge­li órák­ban Mis­kolc bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val egy kör­for­gal­mú útsza­ka­szon, ame­lyen gya­lo­gos átke­lés jel­ző­táb­la volt kihe­lyez­ve.

A külső for­gal­mi sáv­ban az előt­te hala­dó gép­jár­mű a gya­lo­gos átke­lő­hely előtt meg­állt, a sér­tett­nek elha­la­dá­si elsőbb­sé­get biz­to­sít­va, így a sér­tett kilé­pett az úttest­re és meg­kezd­te az átke­lé­sét. A vád­lott ész­lel­ve a külső for­gal­mi sáv­ban álló autót, áttért a belső for­gal­mi sávba azzal a szán­dék­kal, hogy elha­lad­jon a jármű mel­lett, ami­kor viszont már a belső sávba ért, nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a gya­lo­gos átke­lő­he­lyen köz­le­ke­dő sér­tett­nek és féke­zés nél­kül elütöt­te.

A sér­tett az elütés követ­kez­té­ben a motor­ház­te­tőn fel­csúsz­va, a fejé­vel neki­üt­kö­zött a szél­vé­dő­nek, majd ami­kor a vád­lott vész­fé­ke­zett, a jármű elé az úttest­re zuhant.

A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló kulcs­csont­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett el, míg a vád­lott­nak orvo­si­lag érté­kel­he­tő sérü­lé­se nem kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.