Főoldal » Archív » Gyalogosgázolás Debrecen egyik legforgalmasabb útján

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki gép­ko­csi­val halad­va későn ész­lel­te az úttes­ten sza­bály­ta­la­nul és las­san átha­la­dó idős­ko­rú sértettet.

A vád­lott 2019. ápri­lis 1-jén, 10 óra­kor sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a 47-es számú főút­vo­nal deb­re­ce­ni beve­ze­tő sza­ka­szán. Ide­á­lis idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok vol­tak, a vád­lot­tat a veze­tés köz­ben sem objek­tív, sem pedig szub­jek­tív körül­mé­nyek nem aka­dá­lyoz­ták az útsza­kasz beláthatóságában.

A deb­re­ce­ni férfi az egye­nes vonal­ve­ze­té­sű úton - ahol a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­ség 60 km/h - sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett, azon­ban jelen­tős kése­de­lem­mel ész­lel­te az úttes­ten sza­bály­ta­la­nul átha­la­dó, las­san mozgó sér­tet­tet, akit féke­zé­se elle­né­re a jármű jobb olda­li első részé­vel elütött.

A sér­tett az elütés követ­kez­té­ben a föld­re esett és a fején repesz­tett sérü­lést, míg a bal könyö­kén 8 napon túl gyó­gyu­ló törést szenvedett.

A bal­eset és a sér­tett sérü­lé­sei a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre, mert a sér­tett ész­le­lé­sé­ben objek­tív aka­dály nem volt, és a veszély­hely­zet kez­de­tén las­sí­tó féke­zés­sel a bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, bár tény, hogy abban jelen­tő­sen köz­re­ha­tott a sér­tett sza­bály­ta­lan­sá­ga is.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá mér­té­kes indít­ványt is tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.