Főoldal » Hírek » Gyalogost gázolt halálra a figyelmetlen sofőr Nádudvaron - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen az idős férfi ellen, aki elütöt­te a zeb­rán átha­la­dó gyalogosokat.

A vád sze­rint az idős férfi 2021. decem­ber 11-én este fél hat körül a meg­en­ge­dett­nél jóval nagyobb sebes­ség­gel, egye­dül köz­le­ke­dett a kocsi­já­val Nád­ud­var belterületén.

Az utat keresz­te­ző gyalogos-átkelőhely köz­vet­le­nül egy okta­tá­si intéz­mény előtt van, ezért a zeb­rát nem­csak az elő­jel­ző tábla jelez­te mind­két irány­ból, hanem emel­lett még vil­lo­gó sárga fényű köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­la is fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy azon az útsza­ka­szon gye­re­kek átha­la­dá­sá­ra kell rend­sze­re­sen számítani.

A vád­lott figyel­men kívül hagy­ta a zeb­rát elő­jel­ző és figye­lem­fel­hí­vó jel­ző­táb­lá­kat, és azt sem ész­lel­te, hogy vele szem­ben, a másik for­gal­mi sáv­ban egy gép­ko­csi meg­állt, hogy az ott átha­la­dó négy­fős csa­lád­nak biz­to­sít­sa az átke­lést. A vád­lott későn vette csak észre a zeb­rán átha­la­dó­kat, ezért féke­zés nél­kül két sze­mélyt elgázolt.

Az egyik sér­tett olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a kis­ko­rú sér­tett­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló comb­csont­tö­ré­se keletkezett.

A vád­lott súlyos KRESZ sza­bály­sze­gé­sé­nek ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett halála.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.


A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó fog­ház bün­te­tés­re ítél­je és vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.