Főoldal » Hírek » Gyalogost ütött el a zebrán – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem vette észre a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gya­lo­gost és súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va elütötte.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. ápri­lis 11. nap­ján, reg­gel 7 óra­kor Sze­ged bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett autó­val. A vád­lott az egyik for­gal­mas sugár­úton levő gya­lo­gos átke­lő­he­lyet meg­kö­ze­lít­ve nem vette észre az arra lelé­pő, majd azon átha­la­dó sér­tet­tet, akit a gép­ko­csi ele­jé­vel elütött. A sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben a motor­ház­te­tő­re csa­pó­dott, majd a belső for­gal­mi sávba zuhant. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett több­szö­rös törés­sel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, melyek mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nyez­ve gyógyultak.

A bal­ese­tért a fér­fit ter­he­li a fele­lős­ség, mert a gya­lo­gos átke­lő­he­lyet nem a foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te meg és ebből adó­dó­an nem adott elsőbb­sé­get az azon átha­la­dó sértettnek.

A vád­lot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.