Főoldal » Hírek » Gyanúsított az autópálya-rendőr és két társa - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a rend­őrt, míg két társa fel­buj­tó­ként követ­te el a bűncselekményt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon dol­go­zó rend­őr 2022. janu­ár 31-én bal­eset hely­szí­ne­lői szol­gá­la­tot látott el, ami­kor ész­lel­te, hogy az M3-as autó­pá­lya egyik pihe­nő­jé­ben tar­tóz­ko­dó, fát szál­lí­tó teher­gép­ko­csi rako­má­nya nincs sza­bá­lyo­san rög­zít­ve. A rend­őr a köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gés miatt intéz­ke­dett, elkér­te a jármű veze­tő­jé­nek ira­tát. A sofőr éppen a fiá­val tele­fo­nált, aki fel­is­mer­te a rend­őr hang­ját, ezért arra kérte az apját, hogy adja át neki a készüléket.

A rend­őr isme­rő­se kéré­sé­re elte­kin­tett a továb­bi intéz­ke­dés­től, és köte­les­sé­gé­nek meg­sze­gé­sé­vel a jármű veze­tő­jé­nek jog­ta­lan előnyt biz­to­sít­va a sza­bály­sér­tést nem szankcionálta.

2022. feb­ru­ár 4-én a rend­őr egy roko­na kéré­sé­re a jár­mű­nyil­ván­tar­tás­ban utá­na­né­zett egy adott for­gal­mi rend­szám­hoz kap­cso­ló­dó ada­tok­nak, ame­lye­ket meg­osz­tott az érdek­lő­dő­vel. Mivel a rend­őr szol­gá­la­ti ok nél­kül, a hiva­ta­li lehe­tő­sé­ge­it kihasz­nál­va kér­de­zett le a nyil­ván­tar­tás­ból, majd az ada­to­kat kiad­ta jogo­su­lat­lan sze­mély­nek, ezen jog­ta­lan előny biz­to­sí­tá­sá­val – hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve – újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben teg­nap négy hely­szí­nen haj­tott végre össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót. Az ügyész­ség a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­nak segít­sé­gé­vel kuta­tá­so­kat és szem­lét tar­tott, majd az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a három fér­fit. A gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon védekeznek.

A fotók a szem­lén készültek.