Főoldal » Hírek » Gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó ügyészség a rendőrökre lövő külföldi embercsempészeket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­moz a két magát iraki állam­pol­gár­nak valló férfi ellen. 

Mint ismert, 2022. novem­ber 14-én reg­gel két kül­föl­di férfi az M5 autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba köz­le­ke­dett egy magyar rend­szá­mú kis­te­her­au­tó­val, amely­nek rak­te­ré­ben 21, magát szír állam­pol­gár­nak valló, hazánk­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó sze­mélyt szállítottak.

A rend­őrök bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt intéz­ked­ni akar­tak a jár­mű­ben utazó sze­mé­lyek­kel szem­ben, a kis­te­her­au­tó veze­tő­je azon­ban figyel­men kívül hagy­ta a meg­ál­lás­ra uta­sí­tó jel­zé­se­ket, majd több alka­lom­mal nagy sebes­ség­gel irány­jel­zés nél­kül sávot vál­tott, vala­mint az autó­pá­lya leál­ló sáv­ján előz­te ki a for­ga­lom­ban résztvevőket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kül­föl­di férfi mene­kü­lé­se során ki akart törni az őt üldö­ző három rend­őr­au­tó által fel­vett alak­zat­ból, ezért gép­jár­mű­vét az egyik szol­gá­la­ti autó irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta, – azt leg­ke­ve­sebb 30 cen­ti­mé­ter távol­ság­ra meg­kö­ze­lít­ve –, amellyel köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te az abban ülő rend­őrök éle­tét és testi épségét.

A továb­bi mene­kü­lés során, a gép­jár­mű jobb első ülé­sén utazó férfi egy  fegy­ver­rel a kezé­ben kiha­jolt a mel­let­te lévő lehú­zott abla­kon és három alka­lom­mal a leve­gő­be lőtt, majd miu­tán a rend­őrök az üldö­zé­sét tovább foly­tat­ták, össze­sen öt cél­zott lövést adott le a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vek irá­nyá­ba és négy üveg­pa­lac­kot is felé­jük dobott.

Buda­pest­re érve az elkö­ve­tők a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tár túl­lé­pé­sé­vel a záró­vo­na­lon áthajt­va a leál­ló­sáv­ban, majd a busz­sáv­ban halad­tak tovább, amíg a for­gal­mi viszo­nyok miatt kény­te­le­nek vol­tak meg­áll­ni. Ekkor a két férfi kiszállt a kis­te­her­au­tó­ból és a sza­lag­kor­lá­ton átugor­va elfu­tot­tak, miköz­ben cél­zott lövé­se­ket adtak le az őket gya­lo­go­san üldö­ző rend­őrök irányába. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a két fér­fit, akik nem tet­tek val­lo­mást és panasszal éltek a gya­nú­sí­tás ellen.

A több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság foly­tat nyo­mo­zást, amely ügy­ben elren­del­ték mind­két elkö­ve­tő őrizetét.

A rend­őr­ség által az ügy­ben kiadott köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-lovoldozo-embercsempeszeket-0,

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lojetek-a-rendoroket