Főoldal » Hírek » Gyereket akart kirabolni – letartóztatási indítvány - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy váci busz­meg­ál­ló­ban pró­bált kira­bol­ni egy tizen­nyolc év alat­ti sértettet.

A húsz év alat­ti elkö­ve­tő a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. ápri­lis 11-én eleve azért ült le egy váci busz­meg­ál­ló­ban a tizen­nyolc év alat­ti sér­tett mellé, hogy tőle pénzt szerezzen.

Miu­tán szo­ro­san a sér­tett mellé ült közöl­te vele, hogy adjon neki pénzt, majd hang­ját fel­emel­ve azt is elmond­ta, hogy ne ide­ge­sít­se fel őt, mert már össze­vert koráb­ban vala­kit. Ennek iga­zo­lá­sá­ul meg­mu­tat­ta az egyik kezét is, amin zúzó­dás volt.

A meg­fé­lem­lí­tett kis­ko­rú sér­tett erre átadott neki pár száz forint­nyi apró­pénzt, de ez az elkö­ve­tő­nek nem volt elég. Ezután fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adjon neki még pénzt, mert egyéb­ként meg­ké­se­li. Nyo­ma­té­kul benyúlt a zse­bé­be, és onnan egy a sér­tett által kés­nek ész­lelt tár­gyat húzott elő.

Ennek hatá­sá­ra a sér­tett átad­ta neki a nála lévő továb­bi két­ezer forin­tot is. Az elkö­ve­tő a pénz­zel siet­ve eltűnt a kör­nyék­be­li házak között.

A váci rend­őrök egy óra alatt elfog­ták és rab­lás bűn­tet­te miatt kihall­gat­ták a cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ha­tó férfit.

A Váci Járá­si Ügyész­ség a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.