Főoldal » Hírek » Gyerekkori sérelem miatt megpofozta és kifosztotta volt osztálytársát - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás és könnyű testi sér­tés miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron az ittas sér­tet­tel egy gye­rek­ko­ri sére­lem miatt össze­szó­lal­ko­zott, mely­nek során a volt osz­tály­tár­sát arcon ütöt­te. Rövid­del ezután a presszó tera­szán elal­vó sér­tet­től a mobil­te­le­fon­ját is ellopta.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett kalo­csai fia­tal férfi idén júli­us 23-án, haj­nal­ban, egy kalo­csai presszó tera­szán talál­ko­zott egy­ko­ri osz­tály­tár­sá­val – az ügy sér­tett­jé­vel -, aki ittas álla­pot­ban „lopós­nak” nevez­te őt, sérel­mez­ve, hogy gye­rek­ko­ruk­ban ellop­ta a kis­au­tó­ját. A vád­lott emi­att dühös lett és a sér­tet­tet úgy arcon ütöt­te, hogy leesett a pad­ról. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló, repesz­tett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely miatt kérte a táma­dó­ja megbüntetését.

A han­gos szó­vál­tás­ra fel­fi­gyel­tek a meg­tá­ma­dott férfi közel­ben tar­tóz­ko­dó isme­rő­sei, akik mire vissza­tér­tek a terasz­ra, a sér­tett az ittas­sá­ga miatt elaludt. Ekkor a még ott tar­tóz­ko­dó vád­lott az alvó sér­tett nad­rág­zse­bé­ből kivet­te a mobil­te­le­fon­ját, amellyel előbb tele­fo­nált, majd a készü­lé­ket magá­nál tart­va, távo­zott a hely­szín­ről. A vád­lot­tat a kalo­csai rend­őrök néhány órán belül elfogták.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.