Főoldal » Archív » Gyermekének megmérgezésével gyanúsított anya letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó test sér­tés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyozza annak a kecs­ke­mé­ti nőnek, aki a gyanú sze­rint a megyei kór­ház­ban nyug­ta­tót adott két­éves gyer­me­ké­nek azért, hogy a gyer­me­ket a kór­ház­ban benn­tart­sák.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2020. már­ci­us 20-án beteg­fel­vé­tel­re jelent­ke­zett két­éves gyer­me­ké­vel. Eköz­ben, 18 óra körül, pszi­cho­ak­tív gyógy­szert adott be a kislány­nak annak érde­ké­ben, hogy a gyer­meket az egész­sé­gi álla­po­tá­ban bekö­vet­ke­zett rom­lás miatt a kór­ház­ban benn­tart­sák. A kis­gyer­mek a neki beadott gyógy­szer hatá­sá­ra az esz­mé­le­tét vesz­tet­te és élet­ve­szé­lyes mér­ge­zést szen­ve­dett.

A nőt – aki beis­mer­te a tet­tét – a rend­őrök még aznap este őri­zet­be vet­ték, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták és kezde­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is megala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást. Emel­lett tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a nő a gyer­me­kei sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.