Főoldal » Hírek » Gyermekével szemben követett el szexuális erőszakot - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­té­sét, aki kis­ko­rú gyer­me­két sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kényszerítette. 

A 49 éves férfi 2003-tól élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban, amely­ből 2006-ban szü­le­tett gyer­me­ke. 2008-ban az élet­tár­si viszony meg­szűnt, az apa csak alkal­man­ként láto­gat­ta a gye­re­ket. 2016-tól a láto­ga­tá­sok gya­ko­rib­bá vál­tak, és a sér­tett is hosszabb idő­sza­kok­ra a vád­lott­nál tar­tóz­ko­dott. A láto­ga­tá­sok, talál­ko­zá­sok alkal­má­val a vád­lott éve­ken át rend­sze­re­sen vég­zett a sér­tet­tel sze­xu­á­lis cselekményeket.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - 2022. júni­u­sá­ban sze­xu­á­lis erő­szak, sze­xu­á­lis vissza­élés, vala­mint vér­fer­tő­zés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 13 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­té­ben az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést hely­ben­hagy­ta, meg­ál­la­pít­va, hogy a vád­lott e bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.