Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyermekpornográf videót tett közzé az interneten egy férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­tel nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a 48 éves toko­dal­tá­rói fér­fi­vel szem­ben, aki gyer­mek­por­nog­ráf vide­ót osz­tott meg az interneten.

A férfi 2015. augusz­tus 4-én, az ott­ho­ná­ban, fájl­meg­osz­tó prog­ra­mot hasz­nál­va az inter­ne­ten hoz­zá­fér­he­tő­vé tett egy video­fel­vé­telt, ame­lyen 8 éves kis­lány lát­ha­tó a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, a nemi vágy fel­kel­té­sé­re alkal­mas módon.

Ezen túl­me­nő­en a férfi a szá­mí­tó­gé­pén 33 db gyer­mek­por­nog­ráf vide­ót is tárolt.

A férfi ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt