Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia elkövetése 14 évesen – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádolt meg egy fiút, aki egy-egy 12 év alat­ti gyer­me­ket - nyil­ván­va­ló sze­xu­á­lis szi­tu­á­ci­ó­ban - ábrá­zo­ló fel­vé­telt szer­zett meg, ille­tő­leg osz­tott meg.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az akkor 14 éves fiú a fel­vé­te­le­ket inter­ne­tes közös­sé­gi for­rá­sok­tól sze­rez­te meg.

A meg­szer­zés­sel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te két évtől nyolc évig, a hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel­lel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, ha tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re köve­tik el.