Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia elkövetőjével szemben emelt vádat az ügyészség – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki­nél a rend­őr­ség két­ezer­nél is több, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt talált.

A vád sze­rint a vád­lott 2022. tava­szá­tól, fél év lefor­gá­sa alatt több mint két­ezer, kis­ko­rú­a­kat ábrá­zo­ló, por­nog­ráf jel­le­gű fel­vé­telt töl­tött fel felhő alapú tár­he­lyé­re. Emel­lett a vád­lott­nál tar­tott kuta­tás során a rend­őr­ség a férfi tele­fon­ján és lap­top­ján továb­bi két­száz ilyen fel­vé­telt talált. A fel­vé­te­lek között több olyan is volt, ame­lye­ken a gyer­me­ke­ket sanyar­gat­ták vagy velük szem­ben erő­sza­kot alkalmaztak.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat minő­sí­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­nek beis­me­ré­se ese­té­re vele szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban 3 év 6 hónap bör­tön, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás vala­mint bár­mely olyan fog­lal­ko­zás­tól való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely­nek kere­té­ben a vád­lott 18 év alat­ti sze­méllyel neve­lé­si, gon­do­zá­si, gyógy­ke­ze­lé­si vagy egyéb, hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.