Főoldal » Archív » Gyilkosság szerelemféltésből

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki volt sze­rel­mé­nek új élet­tár­sát leszúrta.

A férfi 2016 augusz­tu­sá­ban sza­ba­dult a bör­tön­ből, ahova töb­bek között azért került, mert volt élet­tár­sát bán­tal­maz­ta. Amíg a férfi a bör­tön­ben volt, barát­nő­je új kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki.

A férfi sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en fel­vet­te a kap­cso­la­tot volt pár­já­val, több­ször talál­koz­tak, a nő pró­bált albér­le­tet sze­rez­ni a férfinak.

2016 szep­tem­be­ré­ben a vád­lott elment volt élet­tár­sá­nak a laká­sá­hoz. A nő új társa – a későb­bi sér­tett – a fér­fit el akar­ta zavar­ni, ő azon­ban nem ment el, majd a lakás­ban közöt­tük vita ala­kult ki az asszony miatt.

A vád­lott meg­pró­bál­ta a volt élet­tár­sát a lakás­ból kihúz­ni, míg a sér­tett ezt meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni. A vita során a sér­tett véde­ke­zés­kép­pen egy kést vett elő, mellyel több­ször a vád­lott felé szúrt. Ekkor a vád­lott ököl­lel a sér­tet­tet arcon ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben az arc­csont­ja eltört, majd a föld­re esett.

Ezután az elkö­ve­tő a szo­bá­ban talál­ha­tó bal­tá­val három alka­lom­mal a sér­tett fejé­re ütött.

A bán­tal­ma­zást köve­tő­en az asszony beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, azon­ban valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy isme­ret­len sze­mély bán­tal­maz­ta élettársát.

A tele­fon­hí­vás után az elkö­ve­tő a hely­színt elhagy­ta, elbújt, majd a hely­szí­ne­lést köve­tő­en vissza­tért a házba, ahol meg­mo­sa­ko­dott, volt tár­sá­tól tisz­ta ruhát kapott. Ezt köve­tő­en a férfi volt élet­tár­sá­val a hely­színt elhagy­ta és 2017. janu­ár végén tör­tént elfo­gá­su­kig Pécsett bujkáltak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kór­ház­ban elhunyt.

A férfi cse­lek­mé­nye az ember­ölés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, míg volt élet­tár­sa bűn­pár­to­lást köve­tett el.

Az eset­hez kap­cso­ló­dó video a police.hu hon­lap­ján jelent meg és az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalt-okozo-testi-sertes-elkovetoit-fogtak-el