Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Gyilkosságig fajult a fiatalkorú vádlottak ismételt rablótámadása-A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség súlyosítást indítványoz

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék 7 fia­tal­ko­rú vád­lot­tat rab­lás bűn­tet­te miatt ítélt el. Közü­lük 4 vád­lott nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt is felelt, és része­sült bör­tön­bün­te­tés­ben.

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a rész­ben roko­ni kap­cso­lat­ban lévő 15-17 éves vád­lot­tak közül két elkö­ve­tő 2019 máju­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy a Haj­dú­had­ház váro­sá­ban élő idős fér­fit a házá­ból kicsal­ják, vas­rúd­dal leütik és kira­bol­ják. A sér­tet­ti házas­pár ugyan­is cse­kély jöve­del­mét kiegé­szít­ve bolti édes­sé­ge­ket árult a laká­sán. Első alka­lom­mal a fér­fit leütöt­ték ugyan, de ellen­ál­lá­sá­tól tart­va az elkö­ve­tők zsák­mány nél­kül mene­kül­tek el a ház­tól. A rab­ló­tá­ma­dás befe­je­zé­sé­ről azon­ban nem tet­tek le.

Négy nap­pal később már csa­pa­tot tobo­roz­tak, vas­csö­vet és faru­dat, vala­mint masz­ko­kat és kesz­tyű­ket sze­rez­tek és az elkö­ve­tői sze­re­pe­ket is kiosz­tot­ták. A táma­dók az esti órák­ban azzal a szán­dék­kal tér­tek vissza a sér­tet­tek házá­hoz, hogy „ter­vük min­den­kép­pen sike­rül­jön, akár embe­ri élet kiol­tá­sa árán is.” Közü­lük három vád­lott a vas­cső­vel és a bot­tal nagy erő­vel bán­tal­maz­ta a kutyák uga­tá­sá­ra a házá­ból óvat­la­nul kilé­pő férfi sér­tet­tet. Halá­los üté­se­ket mér­tek a kopo­nyá­já­ra, meg­rug­dos­ták és meg­ta­pos­ták a véd­te­len embert, aki a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te. Két elkö­ve­tő ezután beron­tott a házba, halá­lo­san meg­fe­nye­get­te a moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­ga miatt kere­kes­szék­hez kötött idős asszonyt, aki­től néhány ezer forin­tot, ciga­ret­tát, cukor­kát, likőrt és chip­set vet­tek el. A vád­lot­tak ezután vala­mennyi­en nyom­ban  össze­gyűl­tek, és  a zsák­má­nyon meg­osz­toz­tak.

A vád­ha­tó­ság a  vád­lot­tak ter­hé­re beje­len­tett fel­leb­be­zé­sé­ben az „előre kiter­vel­ten elkö­ve­tés” minő­sí­tő körül­mény vád­irat­tal egye­ző meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Rámu­ta­tott, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tak cse­lek­vő­sé­gé­nek pon­tos meg­ál­la­pí­tá­sa elle­né­re téve­sen mel­lőz­te a bűn­tett súlyát jelen­tő­sen növe­lő átgon­dolt, cél­tu­da­tos elkö­ve­tés miat­ti minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sát. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az ember­ölé­sért is fele­lős vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott 6-8-10-12 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­nek súlyo­sí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint a rab­lás­ban figye­lő­ként részt vett továb­bi 3 bűn­se­géd vád­lot­tal szem­ben alkal­ma­zott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés súly­ta­lan intéz­ke­dés. Helyet­te fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­nek kisza­bá­sa, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tá­suk egy­aránt indo­kolt.

Vala­mennyi vád­lott és védő ugyan­csak fel­leb­be­zést jelen­tett be. A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.