Főoldal » Hírek » Gyógyfürdő elől lopott gépkocsit – videóval – a Komárom Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás, pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val szem­ben, akik közül az egyik a gyógy­für­dő­ben talált kulccsal a par­ko­ló­ból ello­pott egy jelen­tős érté­kű gép­ko­csit, ame­lyet más­nap már el is adott a másik vádlottnak. 

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2023. már­ci­us 26-án, a komá­ro­mi gyógy­für­dő­ben tar­tóz­ko­dott. A sér­tett a gyógy­für­dő öltö­ző­jé­ben elve­szí­tet­te a 14.521.000 forint érté­kű sze­mély­gép­ko­csi­ja indí­tó­kul­csát, amit az elkö­ve­tő megtalált.

A férfi a gyógy­für­dő előtt a par­ko­ló­ban meg­ke­res­te a gép­ko­csit, a talált kulcs hasz­ná­la­tá­val kinyi­tot­ta és ellop­ta az autót, amellyel a kis­bé­ri lakó­he­lyé­re hajtott.

A tol­vaj férfi még aznap leszed­te a lopott gép­ko­csi ere­de­ti rend­szám­táb­lá­it, a jár­mű­re szlo­vák ható­sá­gi jel­zé­se­ket helye­zett fel, majd Deb­re­cen kör­nyé­ké­re ment, ahol - az eljá­rás alatt elhunyt -  isme­rő­se segít­sé­gét kérte a gép­ko­csi értékesítéséhez.

A két férfi más­nap Buda­pest­re ment a gép­ko­csi­val, ahol azt egy duna­ha­rasz­ti fér­fi­nak két­mil­lió forin­tért értékesítették.

A nyo­mo­zó ható­ság a gép­ko­csit a vevő­től lefoglalta. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a tol­vaj fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, egy­mil­lió forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra, a tőle gép­ko­csit meg­vá­sár­ló fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.

A vide­ón a gép­ko­csi kul­csát meg­szer­ző férfi lát­ha­tó, aho­gyan a par­ko­ló felé halad, majd elhajt a lopott autóval.