Főoldal » Hírek » Gyógyszerrel végzett a 95 éves örökhagyóval - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát tart­ja indo­kolt­nak azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy idős asszony bizal­má­ba fér­kő­zött, majd a vagyo­na miatt gyógy­sze­rek­kel vég­zett vele. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség még 2021 nya­rán emelt vádat egy koráb­ban álrend­őr­ként idős embe­re­ket fosz­to­ga­tó, jelen­leg 50 éves férfi ellen, több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2023. feb­ru­ár 15. nap­ján kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 18 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tör­té­ne­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019 tava­szán ismer­ke­dett meg az akkor Buda­pes­ten élő 95 éves asszonnyal, aki­nek a bizal­má­ba fér­kő­zött és aki­vel 2019. ápri­lis 10-én, annak érdi lakó­in­gat­la­na és gyü­möl­csös kert­je meg­szer­zé­se érde­ké­ben vele örök­lé­si szer­ző­dést kötött egy ügy­vé­di irodában.

Ezt köve­tő­en napon­ta láto­gat­ta az idő­köz­ben Érdre kiköl­tö­zött sér­tet­tet – aki szá­má­ra az ingat­lan­ban lak­ha­tást enge­dé­lye­zett – részé­re élel­met vitt, mely alkal­mak­kor az addig jó szel­le­mi és fizi­kai álla­pot­ban lévő asszony­nak alta­tót és nyug­ta­tót adott, aki­nek egész­ség­ügyi álla­po­ta ezt köve­tő­en foko­za­to­san hanyat­la­ni kez­dett. 2019. júli­us 29-éről 30-ára vir­ra­dó­an a sér­tett érdi laká­sá­ban elesett, bor­da­tö­rést szen­ve­dett, nála lég­mell ala­kult ki, mely­nek követ­kez­té­ben a maga­te­he­tet­len asszony órá­kon belül meg­ful­ladt. Halá­lát a vád­lott, magát uno­ká­já­nak kiad­va jelen­tet­te be, majd intéz­ke­dett a sér­tett bon­co­lás nél­kü­li elte­met­te­té­sé­ről. Az elkö­ve­tő csa­lád­ja más­nap bir­tok­ba vette a házas ingat­lant, de a várt örök­ség tulaj­do­ni bejegy­zé­sét a föld­nyil­ván­tar­tás­ba a kor­mány­hi­va­tal utóbb megtagadta.

A nyo­mo­zás során elren­delt exhu­má­lást köve­tő­en orvos­szak­ér­tő­i­leg meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a sér­tett szer­ve­ze­té­ben halá­la­kor a terá­pi­ás szin­tet meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű alta­tó és nyug­ta­tó marad­vá­nyai vol­tak, és az asszony halá­lát nem idős kora okoz­ta. Ellen­ben a sér­tett halá­lát meg­elő­ző hóna­pok­ban a vád­lott és annak fele­sé­ge nagy mennyi­ség­ben íra­tott fel és vál­tott ki ilyen gyógyszereket.

Az íté­let ellen az eljá­ró ügyész a vád­lott ter­hé­re élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je a tény­ál­lás téves meg­ál­la­pí­tá­sa okán, bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban tör­té­nő fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kezdeményezte.

A vád­lott jelen­leg más bün­te­tő­ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét tölt­ve várja a fel­lebb­vi­te­li eljá­rás befejezését.

A koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vagyona-miatt-gyogyszerezte-be-az-idos-sertettet-rendorsegi-videoval-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye