Főoldal » Archív » Gyors lebukás, majd három év börtön a lakásbetörésért

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt három buda­pes­ti fér­fit akik egy buda­ör­si lakást tör­tek fel. A rend­őrök végig követ­ték a tolvajokat. 

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, három buda­pes­ti férfi 2016 novem­be­ré­ben elha­tá­roz­ták, hogy lakás­be­tö­rés­sel sze­rez­nek pénzt. Buda­pest­ről, a VIII. kerü­let­ből indul­tak el egyi­kük sze­mély­gép­ko­csi­já­val Buda­örs­re, ahol egy otta­ni tár­sas­há­zat sze­mel­tek ki, majd ket­ten csa­var­hú­zó­val befe­szí­tet­ték a ház leg­fel­ső szint­jén lévő lakás ajta­ját, míg a tár­suk az utcán figyelt.

A lakás­ból 1,3 mil­lió forint érték­ben kész­pénzt, kar­órá­kat ékszert, Ipad-et, lap­to­pot lop­tak el, amit a sap­ká­juk és a kabát­juk alá rejtettek.

A BRFK nyo­mo­zói a fér­fi­a­kat már Buda­pest­ről követ­ték Buda­ör­sig. Ami­kor a gya­nú­sí­tot­tak kilép­tek a ház­ból és elin­dul­tak, a nyo­mo­zók végig mögöt­tük halad­tak, majd Buda­pes­ten a XI. kerü­let­ben lepar­ko­ló fér­fi­a­kat intéz­ke­dés alá von­ták. A rend­őrök az ello­pott dol­go­kat meg­ta­lál­ták, lefog­lal­ták, a gya­nú­sí­tot­ta­kat őri­zet­be vet­ték, majd elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerültek.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fi­a­kat. A Buda­ör­si Járás­bí­ró­ság 2016. decem­ber 20-án két vád­lot­tat 2 év, illet­ve 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, tár­su­kat két és fél év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.