Főoldal » Hírek » Jeges úton előzve okozott balesetet egy férfi - fotóval- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a sofőr ellen, aki az autó­val a jeges úton meg­csú­szott, és az árok­ba hajtott.

A vád sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber 25-én, 19 óra 25 perc­kor ked­ve­zőt­len idő­já­rá­si viszo­nyok között, ónos eső­ben, havas, jeges úton, éjsza­ka hét­sze­mé­lyes gép­ko­csi­val autó­zott Haj­dú­do­rog felől Haj­dú­bö­ször­mény irá­nyá­ba. A jár­mű­ben még 3 fel­nőtt és 3 gyer­mek uta­zott, vala­mennyi­en hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet, míg a gye­re­kek gyer­mek­biz­ton­sá­gi ülés­ben utaztak.

A köz­úton a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­ség 90 km/h volt, a férfi körül­be­lül 50 km/h sebes­ség­gel haladt, majd elha­tá­roz­ta, hogy meg­elő­zi az előt­te hala­dó autó­kat. Az elkö­ve­tő elő­zés­kor áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba, azon­ban a gép­ko­csi sebes­sé­gét nem az idő­já­rá­si, látá­si és útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, ezért elvesz­tet­te az autó felet­ti ural­mát, meg­csú­szott, majd az árok­ban a tete­jén átfor­dul­va a kere­ke­in állt meg.

A vélet­len­nek volt csak köszön­he­tő, hogy az uta­sok közül kizá­ró­lag egy gyer­mek sérült meg, aki­nek eltört a karja.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként követ­ke­zett be a bal­eset, és sérült meg a gyermek. 

Az ügy­ben a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő férfi ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vel vezetésétől.