Főoldal » Archív » Gyorséttermi szóváltásból életveszélyt okozó testi sértés – vádemelés

Sor­ban állás köz­ben rob­bant ki a vesze­ke­dés, amely egy élet­ve­szélyt okozó ököl­csa­pás­hoz veze­tett; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és letöl­ten­dő bör­tönt indítványoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy ötven­egy éves férfi - 2019. júli­us hó 27-én, a dél­előt­ti órák­ban, egy XXI. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem­ben, sor­ban állás köz­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val. A vita során a vád­lott fenye­ge­tő­en a sér­tett­hez lépett, mire a sér­tett egy alka­lom­mal szá­jon ütöt­te őt.  A vád­lott ezt köve­tő­en ököl­lel, egy alka­lom­mal, nagy erő­vel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben tom­pí­tás nél­kül, hanyatt a föld­re zuhant. A sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te és élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bán­tal­ma­zó ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­ményt a tör­vény kettő évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti, az ügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re íté­lést indítványoz.

A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség folya­ma­to­san fel­hív­ja a figyel­met köz­le­mé­nye­i­ben, hogy az egy­sze­ri, indu­la­ti alapú ütés gyak­ran vezet tragédiához.