Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Gyorshajtás eredményezett súlyos balesetet Debrecenben – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a fia­tal sofőr ellen, aki a város egyik for­gal­mas útsza­ka­szán a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve neki­üt­kö­zött egy autóbusznak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. novem­ber 7-én 13 óra körü­li idő­ben sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen­ben, a jár­mű­ben a jobb olda­li első ülé­sen utas­ként szál­lí­tot­ta barát­nő­jét, a sértettet.

A bal­eset helyén és idő­pont­já­ban borult idő volt, azon­ban idő­já­rá­si vagy egyéb körül­mény hát­rá­nyo­san nem befo­lyá­sol­ta az út, illet­ve az autó­busz láthatóságát.

A vád­lott hala­dá­si irá­nyá­ban, az útsza­ka­szon volt a helyi jára­tú autó­busz vég­ál­lo­má­sa, illet­ve a busz­for­du­ló, amely­nek a szer­viz­út­já­ról sza­bá­lyo­san köz­le­ked­ve kika­nya­ro­dott egy helyi jára­tú autó­busz. A vád­lott azon­ban rend­kí­vül nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt és azért, mert leg­alább 100 km/h óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, későn ész­lel­te az útra fel­haj­tó autó­buszt és hala­dá­si sebes­sé­gé­vel neki­üt­kö­zött a jármű csuk­ló­ré­szé­nek, majd onnan a füves pad­ká­ra sod­ród­va állt meg.

A fia­tal sofőr KRESZ-szabályszegő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lést szen­ve­dett, továb­bá a vád­lott is megsérült.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hosszabb időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­le­ken a bal­eset­ben meg­sé­rült sze­mély­gép­ko­csi és autó­busz látható.