Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Gyorshajtása miatt gázolta halálra a zebrán átkelő gyalogost – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő sebes­ség­túl­lé­pé­se miatt a kije­lölt gya­log­át­ke­lő­hely előtt nem tudott meg­áll­ni és így elütöt­te a zeb­rán gya­lo­go­san átke­lő sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. decem­ber 18-án, éjjel, egy olyan kecs­ke­mé­ti utcá­ban vezet­te gép­jár­mű­vét, ahol üzem­za­var miatt a köz­vi­lá­gí­tás nem műkö­dött, a látá­si viszo­nyok így kor­lá­to­zot­tak vol­tak. Ennek elle­né­re a vád­lott a meg­en­ge­dett 50 km/óra helyett mint­egy 66-70 km/óra sebes­ség­gel vezet­te az autóját.

Az utcá­ban lévő kije­lölt gyalogos-átkelőhelyhez érve a férfi ész­lel­te, hogy a zeb­rán egy nő gya­lo­gol át, azon­ban sebes­ség­túl­lé­pé­se miatt az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem tudott ele­get tenni. A férfi vész­fé­ke­zett és autó­ját balra kor­má­nyoz­ta, ennek elle­né­re az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta és mint­egy 50-55 km/óra sebes­ség­gel elütöt­te a gyalogost.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te azon KRESZ elő­írást, amely sze­rint lakott terü­le­ten leg­fel­jebb 50 km/óra sebes­ség­gel sza­bad köz­le­ked­ni és emi­att meg­szeg­te azon elő­írást is, amely sze­rint a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a jár­mű­vel a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben érin­tett gép­jár­mű­vön az ütkö­zés követ­kez­té­ben kelet­ke­zett sérü­lé­sek és a bal­eset hely­szí­ne látható.