Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyorsított bírósági eljárásban ítélték el a XI. kerületi „biciklis” fosztogatót

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a teg­na­pi napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 39 éves fér­fit, aki még 2016. szep­tem­ber 17-én kora reg­gel  Buda­pest XI. kerü­le­té­ben a  Bar­tók Béla úton talál­ha­tó autó­busz meg­ál­ló­ban fosz­tott ki egy alvó férfit.

A gya­nú­sí­tott éppen bicik­li­vel köz­le­ke­dett a Bar­tók Béla úton, ami­kor fel­fi­gyelt a busz­meg­ál­ló­ban  alvó sér­tett­re. Óva­to­san meg­kö­ze­lí­tet­te őt, majd a sér­tett mellé ült és - kezét egy map­pá­val elta­kar­va - elvet­te érté­ke­it az övtáskájából.

A férfi a kerék­pár­já­ra vissza­ült és siet­ve távo­zott a Gel­lért tér irá­nyá­ba, de köz­ben még meg­néz­te a zsák­má­nyát: ami több tíz­ezer forint, egy bank­kár­tya és szá­mos vásár­lói klub­kár­tya volt.

A gya­nú­sí­tott bár­mennyi­re is óva­to­san és körül­te­kin­tő­en köze­lí­tet­te meg a sér­tet­tet azzal nem szá­molt, hogy tevé­keny­sé­gét a hely­szí­nen műkö­dő tér­fi­gye­lő kame­rá­kon keresz­tül figye­lem­mel kísérik.

A hama­ro­san kiér­ke­ző rend­őrök még a Bar­tók Béla úton elfog­ták őt, az eltu­laj­do­ní­tott tár­gya­kat lefog­lal­ták, majd a sér­tett­nek kiadták.

A bíró­ság idő­köz­ben már más lopá­sok miatt jog­erős bün­te­té­sét töltő több­szö­rös vissza­eső  fér­fit  3 és fél év fegy­ház­ra és 4 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne a férfi és védő­je eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

Buda­pest, 2016. októ­ber 15.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész

helyett:

Fürcht Pál főügyész-helyettes

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye