Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a kormánytisztviselőt megvesztegetni szándékozó férfi

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon a 2018. júli­us 1. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re is figye­lem­mel gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a buda­pes­ti fér­fit, aki arra nem jogo­sul­ta­kat kívánt magyar útle­vél­hez jut­tat­ni egy kor­mány­tiszt­vi­se­lő megvesztegetésével.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. már­ci­us 22. nap­ján Sze­ge­den, egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban keve­re­dett alkal­mi isme­ret­ség­be a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal egy kor­mány­tiszt­vi­se­lő­jé­vel. A beszél­ge­tés során a férfi elő­ad­ta, hogy hono­sí­tá­si okira­tok bir­to­ká­ban olyan kül­föl­dön élő, de magyar állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­ző hono­sí­tott sze­mé­lye­ket akar magyar útle­vél­hez jut­tat­ni, akik arra nem jogo­sul­tak. A magyar nyel­vet nem értik és nem beszé­lik, őket elő­adá­sa sze­rint „néma” sze­mély­ként kel­le­ne kezel­ni az útle­vél sze­mé­lyes igény­lé­se során. A férfi azért, hogy a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő kor­mány­hi­va­ta­li ügy­in­té­ző úgy állít­son ki magyar útle­ve­let, hogy az igény­lők a tör­vé­nyi fel­té­te­lek­nek nem felel­nek meg, neki 1.000 eurót aján­lott, majd az útle­vél­ké­re­lem befo­ga­dá­sa ese­té­re továb­bi 2.000 eurót ígért. A kor­mány­tiszt­vi­se­lő az aján­la­tot nem fogad­ta el, és a ható­sá­gok­hoz fordult.

A hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség - az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re is figye­lem­mel - gyor­sí­tott eljá­rás­ban kez­de­mé­nye­zi a férfi bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát, és vele szem­ben bün­te­tés kiszabását.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak tár­gyá­ban a mai napon fog a Sze­ge­di Tör­vény­szék dönteni.