Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban ítélték el a nagykéssel hadonászó férfit – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt az elfo­gá­sát köve­tő máso­dik napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki a külön élő fele­sé­ge új pár­ját igye­ke­zett megfélemlíteni.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2024 janu­ár­já­ban, egy Fonyód­hoz köze­li köz­ség­ben nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott a barát­já­val, majd a helyi kis­bolt­hoz érke­zett, ahol a továb­bi alko­hol mel­lett egy kés­kész­le­tet is vásá­rolt abból a cél­ból, hogy azzal nyo­ma­té­ko­sít­sa a hóna­pok óta külön élő fele­sé­ge új élet­tár­sá­nak szánt fenyegetéseit.

A vád­lott ezt köve­tő­en a kész­let leg­na­gyobb, 19 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kését magá­hoz véve indult a sér­tett lakó­he­lye felé, azon­ban már az utcán szem­be talál­ko­zott a fele­sé­gé­vel és annak élet­tár­sá­val. A vád­lott ekkor a nála lévő kés­sel hado­nász­va, a meg­ölé­sé­vel és leszú­rá­sá­val fenye­get­te meg a másik fér­fit, azon­ban a nő közé­jük állt, és – miköz­ben fel­vé­te­le­ket készí­tett a vád­lott­ról – érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get is.

Az erő­sza­kos férfi ezt ész­lel­ve elme­ne­kült a hely­szín­ről, azon­ban a fonyó­di rend­őrök néhány órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat, aki­vel szem­ben az ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a 2024. feb­ru­ár 01-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit 200 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélt.

A nagy­kést a kezé­ben tartó vád­lott­ról a fény­ké­pet a sér­tett élet­tár­sa készítette.

A nagykést a kezében tartó vádlott