Főoldal » Hírek » Hagyta éhen halni kutyáit a hajdúdorogi asszony – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotóval

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki elköl­tö­zött, majd sor­suk­ra hagy­ta kutyá­it.

Az asszony 2020. októ­ber ele­jén köl­tö­zött el haj­dú­do­ro­gi ott­ho­ná­ból a szin­tén Haj­dú­do­ro­gon élő roko­na­i­hoz, a házá­nak udva­rán tar­tott három kis­ter­me­tű kutyát azon­ban hát­ra­hagy­ta, azo­kat nem gon­doz­ta tovább és más sze­mélyt sem bízott meg az álla­tok ellá­tá­sá­val. Az asszony a kutyá­kat a nyak­ör­vük­nél fogva lánc­ra kötöt­te, így azok sem éle­lem­hez, sem folya­dék­hoz nem tud­tak hozzájutni.

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben két kis­ter­me­tű kutya elpusz­tult, míg a har­ma­dik alul­táp­lált 7-8 hóna­pos kutyát az egyik állat­vé­dő ala­pít­vány segí­tői 2020. novem­ber 9-én meg­ta­lál­ták, kisza­ba­dí­tot­ták, majd állat­or­vos­hoz vit­ték. Meg­fe­le­lő ellá­tás hiá­nyá­ban ez az állat is elpusz­tult volna.

A vád­lott szán­dé­kos maga­tar­tá­sá­val az álla­tok­nak indo­ko­lat­lan fáj­dal­mat és szen­ve­dést oko­zott, továb­bá meg­szeg­te az állat­tar­tók­ra vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi kötelezettségeket.

Az asszony a nyo­mo­zás során beis­mer­te tettét.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

A nyo­mo­zást végző Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által az eljá­rás során készí­tett fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfelejtkeztem-roluk-mondta-gyanusitotti