Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hagyta meghalni a nagymamáját - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első fokú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal fér­fi­nek az ügyé­ben, aki súlyo­san beteg, maga­te­he­tet­len nagy­ma­má­já­hoz orvo­si segít­sé­get nem hívott, annak közel­gő halá­lá­ba belenyugodott.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023. júni­us 14. nap­ján kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az elkö­ve­tés­kor mind­össze 19 éves fér­fit bűnös­nek mond­ta ki véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 12 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a ter­helt 14 éves korá­tól álla­mi gon­do­zás­ban nevel­ke­dett, ennek ideje alatt anyai nagy­any­já­val tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, aki ami­kor a ter­helt a 18. élet­évét betöl­töt­te őt magá­hoz vette. A sér­tett súlyos beteg­sé­gei miatt kór­ház­ba került, ahon­nan 2020. ápri­lis 26-án ott­ho­ná­ba bocsá­tot­ták. Önma­gát azon­ban önál­ló­an ellát­ni nem tudta, tel­jes mér­ték­ben az uno­ká­ja támo­ga­tá­sá­ra szorult.

A vád­lott azon­ban hoz­zá­tar­to­zói gon­do­zói köte­le­zett­sé­gét nem tel­je­sí­tet­te, és bár szá­má­ra is nyil­ván­va­ló volt, hogy a maga­te­he­tet­len nagy­any­ja egész­ség­ügyi álla­po­ta roha­mo­san rom­lott, hozzá orvo­si segít­sé­get nem hívott, hanem közel­gő halá­lá­ba bele­nyu­go­dott. Két nap­pal később a sér­tett­hez az elkö­ve­tő édes­any­ja hívott orvost, és kért rend­őrt, miu­tán a lakás­ba fia nem enged­te be. A  men­tők az idős nőt élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban a gon­dos orvo­si ellá­tás elle­né­re 2020. május 1-jén elhalálozott.

Az első­fo­kú íté­le­tet az ügyész és a vád­lott is tudo­má­sul vette, azon­ban a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be, elté­rő jogi minő­sí­tés, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és eny­hébb bün­te­tés kiszabásáért.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a védői fel­leb­be­zés  eluta­sí­tá­sát és az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyását.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/nem-apolta-nagymamajat-vademeles-emberoles-buntette-miatt-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye