Főoldal » Hírek » Hajléktalanokat raboltak ki - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség három rend­be­li rab­lás és több más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két férfi ellen, akik haj­lék­ta­la­no­kat bán­tal­maz­tak és elvet­ték értékeiket. 

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2022. júli­us 8-án éjsza­ka Pécsett, az egyik park­ban keres­ték isme­rő­sü­ket. A két férfi látta, hogy a park­ban a pado­kon haj­lék­ta­lan sze­mé­lyek alsza­nak és elha­tá­roz­ták, hogy amit tud­nak, elvesz­nek tőlük.

A vád­lot­tak a padon fekvő fér­fi­a­kat meg­po­foz­ták, őket verés­sel, kése­lés­sel fenye­get­ték és tőlük azt köve­tel­ték, hogy ruhá­za­tu­kat, cipő­jü­ket, a náluk levő pénzt adják át nekik. Az egyik sér­tett­ről puló­ve­rét, egy másik­ról cipő­jét húz­ták le és fel­szó­lí­tot­ták, hogy a póló­ját is adja át. Egy másik alvó haj­lék­ta­lan sze­mély feje alól kivet­ték a tás­ká­ját, ami­ben ruha­ne­mű­jét, papu­csát tar­tot­ta. Ezt a vád­lot­tak nem vit­ték maguk­kal, fél­re­dob­ták. A negye­dik sér­tett fér­fit pofon­nal ébresz­tet­ték fel és fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja át érté­ke­it, amit a sér­tett meg­ta­ga­dott, ezért azzal fenye­get­ték meg, hogy meg­ölik. Ettől a fér­fi­tól mobil­te­le­font, ciga­ret­tát, kész­pénzt, bank­kár­tyát és ira­to­kat vet­tek el.

A vád­lot­tak zsák­má­nyuk­kal a bel­vá­ros­ba indul­tak, őket azon­ban rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a két fér­fit társ­tet­tes­ként vádol­ja több rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel, kifosz­tás bűn­tet­té­vel, okirat­tal és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel. A leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Mind­két vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gük­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.