Főoldal » Hírek » Hajléktalant raboltak ki – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a 2024 janu­ár­já­ban Pécs bel­vá­ro­sá­ban egy haj­lék­ta­lant meg­alá­zó, kirab­ló két fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a bará­ti kap­cso­lat­ban levő vád­lot­tak 2024. janu­ár 6-án, dél­után és éjsza­ka Pécsett szó­ra­koz­tak, ittas álla­pot­ba kerül­tek. A fér­fi­ak haj­nal­ban a bel­vá­ros­ban fel­fi­gyel­tek az alvó, haj­lék­ta­lan fér­fi­ra, aki jobb kezé­nek négy ujját koráb­ban egy mun­ka­bal­eset­ben elve­szí­tet­te, így fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva egy táma­dás­nak nem képes ellenállni.

A fia­ta­labb vád­lott meg­lök­te a sér­tett vál­lát és őt csö­ves­nek szó­lít­va szá­mon kérte azzal kap­cso­lat­ban, hogy a föl­dön alszik. A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adjon nekik pénzt, majd mind­ket­ten verés­sel fenye­get­ték, zse­bei kipa­ko­lá­sá­ra hív­ták fel. A sér­tett meg akar­ta men­te­ni az aznap kére­ge­tés­ből össze­gyűlt 3000 forint­ját, ezért közöl­te, hogy nincs pénze. A fér­fi­ak ekkor kia­bál­va, tovább­ra is verés­sel fenye­get­ve ruhái levé­te­lé­re szó­lí­tot­ták fel. A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a haj­lék­ta­lan vala­mennyi ruha­da­rab­ját levet­te, amit a vád­lot­tak mobil­te­le­fon­ja­ik­kal vide­ó­ra vet­tek, miköz­ben kine­vet­ték áldo­za­tu­kat. Az elkö­ve­tők átku­tat­ták a ruhá­kat, maguk­hoz vet­tek egy öngyúj­tót és 3000 forintot.

A már mez­te­len, a haj­na­li fagyos hőmér­sék­let­ben nagyon fázó fér­fit a vád­lot­tak fel­szó­lí­tot­ták arra, hogy tán­col­jon, és külön­bö­ző uta­sí­tá­so­kat adtak neki. A fér­fi­ak a föl­dön talált madár­ele­sé­get tenye­rük­ben a sér­tett szá­já­hoz tar­tot­ták, abba bele­nyom­ták és arra szó­lí­tot­ták fel, hogy a mago­kat tenye­rük­ből, majd a föld­ről egye meg. A vád­lot­tak a mél­tó­sá­gá­ban súlyo­san meg­alá­zott fér­fit bán­tal­maz­ták, ököl­lel meg­ütöt­ték, megrúgták.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­a­kat a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A minő­sí­tett rab­lás bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Mind­két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban van, velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.