Főoldal » Hírek » Halálba torkollott a születésnapi rendezvény – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt azzal a tet­tes­sel szem­ben, aki halál­ra késel­te a sér­tet­tet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2017-ben emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú ellen, aki pár nap­pal a 18. szü­le­tés­nap­ja előtt - 2015. május 1. nap­ján - egy újpes­ti zárt­kö­rű szü­le­tés­na­pi ren­dez­vé­nyen az ott kéret­le­nül, itta­san meg­je­le­nő sér­tet­tel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, majd az utcán foly­ta­tott köl­csö­nös dula­ko­dás során a magá­val hor­dott 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú késé­vel a sér­tet­tet test­szer­te 11 alka­lom­mal meg­szúr­ta.

A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesz­tet­te, és a műtét elle­né­re 2015 júni­u­sá­ban elhunyt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. janu­ár 22-én hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet a bűn­ügy­ben, a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 6 év és 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A hatá­ro­zat ellen a fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze a vád­lott ter­hé­re súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je jogos véde­lem­re hivat­ko­zás­sal fel­men­té­sért, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se végett jelen­tet­tek be fel­leb­be­zé­se­ket.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a vád­lott sza­bad­ság­vesz­té­se és mel­lék­bün­te­té­se tar­ta­má­nak fel­eme­lé­sét és a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát.