Főoldal » Archív » Halálos baleset lett a szakszerűtlen fadöntésből

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge, hamis tanú­zás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy hiva­tá­sos tűz­ol­tó és három társa ellen.

A vád­lott tűz­ol­tó hiva­tá­sa mel­lett faki­ter­me­lés­sel is fog­lal­ko­zott, ehhez kap­cso­ló­dó­an alkal­maz­ta a sér­tet­tet. A mun­ka­vég­zést irá­nyí­tó vád­lott fadön­té­si fel­adat­tal bízta meg a sér­tet­tet annak elle­né­re, hogy az ilyen irá­nyú képe­sí­tés­sel, gya­kor­lat­tal nem ren­del­ke­zett, továb­bá mun­ka­vé­del­mi okta­tást nem tar­tott, és meg­fe­le­lő védő­fel­sze­re­lést sem biz­to­sí­tott a részére.

A sér­tett a mun­ka­vég­zés során szak­sze­rűt­le­nül és védő­si­sak nél­kül dön­tött ki egy fát, amely rádőlt. Súlyos fej­sé­rü­lé­sei miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott ezt köve­tő­en hami­sí­tott egy mun­ka­vé­del­mi nap­lót annak iga­zo­lá­sá­ra, hogy a sér­tett meg­fe­le­lő mun­ka­vé­del­mi okta­tást kapott, továb­bá három alkal­ma­zott­ját – köz­tük a sér­tett édes­ap­ját - rávet­te arra, hogy a mun­ka­vé­del­mi eljá­rás­ban valót­lan tanú­val­lo­mást tegye­nek arról, hogy a vád­lot­tat nem ter­hel­te fele­lős­ség a bal­eset bekövetkezésében.

Az ügyész­ség a tűz­ol­tó vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és a faki­ter­me­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tá­sá­ra, míg a hami­san tanú­zó tár­sa­i­nak pró­bá­ra bocsá­tá­sá­ra tett indítványt.